Us hertspesjalist, hertebrekker … no ja, yn alle gefallen … Hertdokter: Joas Deinum. As betûft perkusjonist hâldt er it ritme strak en wit er de measte útspattingen fan de oare bandleden wol wer yn it gareel te krijen. Jo kinne mei al jo stoarnissen by him terjochte. En faaks ek wol mei jo hertsear.

Onze hartspecialist, hartenbreker … nou ja, in elk geval … Cardioloog: Joas Deinum. Als vaardig percussionist houdt hij het ritme strak en weet hij de meeste uitspattingen van de andere bandleden wel weer in het gareel te krijgen. U kunt met al uw stoornissen bij hem terecht. En misschien ook wel met uw hartzeer.