Holledokter: Ate Grypstra. Hy bespilet hjir en dêr in snaarynstrumint en nimt by De Wûnderdokters de sjongpartijen en it oersetwurk fan de ferskes foar syn rekken. Soks kostet fansels in soad harsensbrekken, fandêr dat wy him ta Holledokter beneamd hawwe. Aardige fint, mar sûnder kaffeïne net foarút te brânen …

Hoofddokter: Ate Grijpstra. Hij bespeelt hier en daar een snaarinstrument en neemt bij De Wûnderdokters de zangpartijen en het vertaalwerk van de liedjes voor z’n rekening. Zulks kost vanzelfsprekend veel hoofdbrekens, vandaar dat we hem tot Hoofddokter hebben benoemd. Aardige vent, maar zonder cafeïne niet vooruit te branden …