BLOCH#2 – MOAIE WAARME JÛN

Tsjongejonge … toch altyd wer in hûd fol wurk, hear, sa’n optreden. Gesleep mei apparatuer en
ynstruminten. Opbouwe. Soundtsjekke. Spylje en sjonge. Ôfbrekke. No ja, alles wat derby heart, sis
mar.

Dêr komt noch by dat wy foar ússels de latte altyd flink heech lizzen ha en dat by sa’n live útfiering de
nûmers net altyd like goed rinne as dat wy fine dat se eigentlik rinne moatte. No ja, swit op ’e bealch,
sis mar.

Mar dat mei allegear hinnebruie. Want … wat wie it wer in bjusterbaarlik moai barren! Oan ’e
reaksjes fan de besikers fan de ‘Waarme Jûn mei De Wûnderdokters’ te fernimmen, wurdt ús
formule fan werkenbere ferskes út ’e Fryske Wâlden tige wurdearre. Minsken fregen fuort wannear’t
ús folgjende optreden is (eh … dat witte we noch net) en oft we ek CD’s hawwe (eh … nee, dêr binne
we noch net echt oan ta (neist it feit dat soks in fermogen kostet 😁)).

Dêr wurde we as band fansels super bliid fan. Dat it oer komt. Dat minsken de ‘laits en de trien’ en it
gefoel fan ‘thús yn ús eigen omkriten’ bot op priis stelle.
Paviljoen MeM is in skitterjende lokaasje foar sa’n totaalbelibjen: gastfrij, smûk, kreatyf, goed fan
iten en drinken én op en top Frysk. Tige by tige foar alles, Sander, Atsje en meiwurkers. En ek tige
tank oan alle besikers. Wy ha ús alderferskuorrendst bot mei jim fermakke.


Bloch#1 – Underweis nei MeM

It docht bliken dat ús moaie nije webside ek in Blochfunksje hat.
No, dat moat der sa út en troch ek mar ris in blochje skreaun wurde, tochten wy sa.
En -TADAAAH!- hjir is er dus: it alderearste weblochskriuwsel  fan de Fryske FolkPopRockFormaasje De Wûnderdokters.

Jo binne fansels swier ûnder de yndruk.
En wysels earlik sein ek wol in bytsje.

Wêr’t we trouwens ek wol wat troch ymponearre binne, is fan it feit dat wy healweis febrewaris op ús earste echte poppoadium spylje meie. Atsje en Sander fan De Muzykpleats yn Bûtenpost jouwe ús dan nammentlik as band de gelegenheid om op in ‘Waarme Jûn’ yn Paviljoen MeM ús Wûnderdokterskeunsten te fertoanen.

Sin oan? Jawis!
Senuweftich? Jawis!

Oant no ta hienen wy ommers al wol in pear optredens hân, mar dy hienen wy sels organisearre. Om presys te wêzen gie dat om ‘De Premjêre’ en ‘De WinterWûnderJûn’. Dat lêste evenemint wie yn gearwurking mei Willem en Sita fan Skuorre Lagom yn Kollumersweach, dy’t de hearlike catering en it smûke ûnderdak fersoargen (besjoch hjir de Aftermovie).

It lûd en de technyk moasten we as band by dy gelegenheden noch sels regelje, mar no meie we gebrûk meitsje fan de oanwêzige apparatuer en de ekspertize fan de lûdsman yn Paviljoen MeM. En ja: dat fielt dochs allegear efkes wat oars. Wat offisjeler, sis mar. As oft we in échte band oan it wurden binne.

Dêr komt noch by dat it oantal te reservearjen plakken yn ‘no time’ fan 60 nei 0 gie. Hartstikke moai fansels. En ja: ek wol in bytsje spannend. Mar wy geane derfoar en binne benijd wat der de kommende tiid fierders noch op ús paad komme sil.


De Wûnderdokters boeken?

Wilt u De Wûnderdokters boeken voor uw feest, festival of evenement? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met u op om de opties te bespreken!

Als richtprijs moet u denken aan €500 voor een optreden van 2 uren. Dat is dan exclusief BTW, reiskosten en eventuele bijkomende kosten voor licht en geluid.

Liever telefonisch contact bel dan met Ate Grijpstra: 06-10049504 of stuur een e-mail.


Wolle jo De Wûnderdokters boeke foar jo feest, festival of evenemint? Nim dan foaral kontakt mei ús op.

Benijd nei de mooglikheden? Folje dan ûndersteand formulier yn en wy nimme sa gau as mooglik kontakt mei jo op om de opsjes te bepraten!

As rjochtpriis moatte jo tinke oan €500 foar in optreden fan 2 oeren. Dat is dan eksklúsyf BTW, reiskosten en eventuele bykommende kosten foar ljocht en lûd.

Leaver telefoanysk kontakt? Belje dan mei Ate Grypstra: 06-10049504 of stjoer in mailtsje.


    Youtube kanaal

    Voor een korte impressie van ons repertoire kun je hier een aantal fragmenten bekijken die gemaakt zijn tijdens de WinterWûnderJûn bij Skuorre Lagom. Abonneer je ook op ons YouTube kanaal want het kan maar zo zijn dat er nog meer leuke content voorbij gaat komen 🙂


    WWJ AFTERMOVIE

    De Wûnderdokters gebruiken niet alleen muziek als medicijn maar vinden contact en gezelligheid (bijna…) net zo belangrijk… Volgens ons is dat goed terug te zien in de aftermovie van onze eerste WinterWûnderJûn!

    Video & Editing: May Studios – Klaas Ytsma