BLOCH#2 – MOAIE WAARME JÛN

Tsjongejonge … toch altyd wer in hûd fol wurk, hear, sa’n optreden. Gesleep mei apparatuer en
ynstruminten. Opbouwe. Soundtsjekke. Spylje en sjonge. Ôfbrekke. No ja, alles wat derby heart, sis
mar.

Dêr komt noch by dat wy foar ússels de latte altyd flink heech lizzen ha en dat by sa’n live útfiering de
nûmers net altyd like goed rinne as dat wy fine dat se eigentlik rinne moatte. No ja, swit op ’e bealch,
sis mar.

Mar dat mei allegear hinnebruie. Want … wat wie it wer in bjusterbaarlik moai barren! Oan ’e
reaksjes fan de besikers fan de ‘Waarme Jûn mei De Wûnderdokters’ te fernimmen, wurdt ús
formule fan werkenbere ferskes út ’e Fryske Wâlden tige wurdearre. Minsken fregen fuort wannear’t
ús folgjende optreden is (eh … dat witte we noch net) en oft we ek CD’s hawwe (eh … nee, dêr binne
we noch net echt oan ta (neist it feit dat soks in fermogen kostet 😁)).

Dêr wurde we as band fansels super bliid fan. Dat it oer komt. Dat minsken de ‘laits en de trien’ en it
gefoel fan ‘thús yn ús eigen omkriten’ bot op priis stelle.
Paviljoen MeM is in skitterjende lokaasje foar sa’n totaalbelibjen: gastfrij, smûk, kreatyf, goed fan
iten en drinken én op en top Frysk. Tige by tige foar alles, Sander, Atsje en meiwurkers. En ek tige
tank oan alle besikers. Wy ha ús alderferskuorrendst bot mei jim fermakke.